Familie Van Single en de St.Martinuskerk

Leopold Maglaire Van Single, geboren te Zonnebeke op 14.6.1833, boekhouder te Augé ( Frankrijk), huwt op 10.8.1867 te Ronse met Marie Sylvie Vallez. Zij is geboren te Ronse op 20.1.1831 en werkt als gouvernante in Parijs. Beide ontmoetten elkaar waarschijnlijk in Frankrijk. Bij haar huwelijk te Ronse zijn haar beide ouders, Jean Joseph Vallez en Anne Marie Delaruelle, reeds gestorven en vertelt ze de ambtenaar van de burgelijke stand dat ze niet weet wanneer haar ouders overleden zijn noch kent ze hun laatste adres.Marie Sylvie Vallez overlijdt te Ronse 22 september 1890 en de begrafenis gaat door in de St Martinuskerk.(2) Haar man, Leopold Maglaire Van Single overlijdt te Ronse op 1 sep 1895.

Ze liggen begraven op het oud-kerkhof te Ronse. 

In een klein notaboekje schrijft onderpastoor De Vos, gedateerd op 24.3.1898, dat hij door de Vicaris van de Vlamingen te Parijs, EH. Louis Van Single (3), gevraagd is om de som van 4600fr. te overhandigen aan het bisdom Gent. Een bedrag dat aan een jaarlijkse rentevoet van 2,5% een rente geeft van 215fr. Die jaarlijkse opbrengst moet overgemaakt worden aan de kerkfabriek van de St Martinuskerk te Ronse. Maar EH.Louis Van Single , vicaris te Parijs, houdt zich het recht om, indien hij dit wenst, het geld een andere bestemming te geven. Deze rente zal op het einde van het jaar overgemaakt worden. (1)

“Le 24 mars 1898, j’ ai été chargé par Mr l’Abbé Louis Van Single, vicaire des Flamands à Paris, de remettre à l’ évêché de Gand la somme de 4600fr, qui à 2,5% donne un revenu annuel de 215fr. Ce revenu doit être remis à notre fabrique de l’église, à charge….Il est cependant entendu que , en cas de besoin, Mr Van Single se réserve de pouvoir user lui-même de la rente dont il s’agit. Mr le Chan. De Meestere vous remettra la rente à la fin de l’année.  14 avril 1890”

Tegenover dit fonds staat natuurlijk een tegenprestatie van de pastoor. Er wordt een duidelijk plan van missen voor Mr en Mvr Van Single-Vallez en andere liturgische diensten en klokgeluid genoteerd met de daaraan verbonden vergoedingen tegenover de kerk. Het totale bedrag wordt bepaald op 115 fr. De jaarlijkse rente zal dit kunnen bekostigen. Zelfs missen voor EH. Louis Van Single ‘ en attendant son déces’  zijn voorzien.

“ Charges: 1. Un anniv.solenn. avec un nocturne, les laudes et libera à 9 hres et ornem. de 2° el. pr Mme Van Single-Vallez, le 4 avril on sonne 3 fois :1f la veille, 1f à 8 ½ hres et 1f au libera (30fr). 2. Un anniv. Idem pr Mr Léopold Van Single-Vallez le 15 nov. (30fr). 3. Un anniv. Pr l’abbé Louis Van Single….en attendant son déces, la somme de 30fr doit être employée à dire 12 messes basses ad … à 2,50fr la messe. 4. 10 messes basses pr les défunts de sa famille à 2,50fr = 25,00fr. Total : 115fr”

Het 2-delige glasraam van de St Jozefzijkapel in de St Martinuskerk is geschonken ter herinnering aan de familie Van Single. “ PIAE MEMORIAE FAMILIAE VAN SINGLE”, staat er in het bovenste deel van het rechter glasraam.  De naamheilige St Sylvia van Mvr. Van Single-Sylvie Vallez staat ook in het rechter glasraam afgebeeld. De overige glasramenafbeeldingen zijn situatie’s uit het leven van St Jozef. Komt het geld voor dit glasraam uit het hoger besproken fonds? Heel waarschjnlijk,  maar er is nog geen enkel document gevonden die dat bevestigd.

 

Referentie’s

(1)    RA Gent, Verslagen van Pastoor en kerkfabriek van St Martinuskerk, PAR264/nr243

(2)  

(3)  Louis Van Single, °La Ville-aux-Clercs (Fr) op 21 apr 1871, studeerde aan het College te Ronse (1887); priester gewijd op 23 dec 1893; leraar aan St Lievenscollege te Gent, aalmoezenier van het Werk der Vlamingen in Parijs; pastoor te Amougies, waar hij overlijdt op 31 jan 1949. (Jan Mores, Jubileumuitgave, Ronse, 1999)